MIPI Camera Board

LI-CAM-AR0330-MIPI
Leopard Aptina AR0330 MIPI Camera Board

 

 

 
LI-CAM-IMX139-MIPI
Leopard Sony IMX139 MIPI Camera Board

 
LI-CAM-IMX140-MIPI
Leopard Sony IMX140 Camera Board 

 
LI-CAM-IMX224-MIPI
Leopard Sony IMX224 Camera Board
New for Automotive Camera 

 
LI-CAM-OV10640-MIPI
Leopard OmniVision OV10640 Camera Board
NEW For Automotive Camera 

 
LI-CAM-OV9718-MIPI
Leopard OmniVision OV9718 MIPI Camera Board